Persberichten

15 mei 2017

 

Ingrijpende herstructurering parochie H. Gabriël

'Geloof in de toekomst' was de boodschap van het beleidsplan van het pastoraal team en bestuur van de parochie H. Gabriël en blijft ook de boodschap bij de aanstaande herstructurering. Een ingrijpende herstructurering, want over 2 jaren zullen nog maar 5 kerken open zijn en zal de interne organisatie flink aangepast worden. 

 
Vijf kerkgebouwen blijven open

De afnemende kerkbetrokkenheid, kerkbezoek en sacramentenbediening, samen met de te verwachten financiële ontwikkeling, maken het noodzakelijk om kerken te gaan sluiten. Om in de toekomst als parochie zichtbaar te blijven worden keuzes gemaakt om dat mogelijk te maken. Er zijn nu te veel kerkgebouwen voor het aantal parochianen dat daar regelmatig gebruik van maakt. Dat vraagt te veel tijd van pastores en vrijwilligers en kost te veel.

 

Besloten is om de kerken in Braamt, Kilder, Loil, Nieuw-Dijk, Nieuw Wehl en Stokkum te gaan sluiten. Dat betekent dat voor Pasen 2018 in betreffende kerken de laatste weekendviering zal zijn en dat binnen 2 jaren de deur van de kerk definitief op slot gaat. De kerken die vooralsnog openblijven (Beek, Didam, ’s-Heerenberg, Wehl en Zeddam) krijgen een bestemming voor de gehele parochie.

 
Organisatie slankt af

De parochie is aan het krimpen en er zullen minder kerkgebouwen zijn. Dit maakt een afslanking van de organisatie mogelijk en noodzakelijk. Talenten en capaciteiten zullen zoveel mogelijk bijeengebracht worden. De huidige indeling in geloofsgemeenschappen en clusters wordt verlaten. We gaan uit van één parochie, met daarbinnen 11 geloofskernen en 5 kerklocaties. In die geloofskernen wil de parochie nadrukkelijk katholiek present zijn en blijven. Momenteel voert bestuur en pastoraal team het meeste overleg nog op lokaal of clusterniveau. Dit wordt teruggebracht naar één overleg met alle geloofskernen tezamen. Vertegenwoordigers uit de geloofskernen zullen in deze raden plaatsnemen. Uiteindelijk zal ook de ledenadministratie gecentraliseerd worden. Van dit alles moet nog het nodige doordacht en ingevuld worden. Hiervoor zullen 17 adviescommissies en werkgroepen tussen juni en december 2017 een advies uitbrengen.

 

Pijnlijk proces

Het bestuur en het pastoraal team zijn zich er terdege van bewust dat de herstructurering, naast hoop en vertrouwen in de toekomst, veel emotie en pijn met zich mee zal brengen. Afscheid nemen van een dierbare plek is nimmer gemakkelijk. Door samen dit proces in te gaan en open te blijven staan voor wat mensen beweegt, hopen we elkaar te dragen in deze moeilijke periode.


 

 
5 februari 2017

 
De parochie H. Gabriël gelooft in haar toekomst!

'Geloof in de toekomst' is de kernboodschap van het beleidsplan van het pastoraal team en bestuur van de parochie H. Gabriël. Hierin staan de kerntaken (liturgie en bijvoorbeeld de sacramentencatechese), pastorale nabijheid en pastoraal ondernemerschap centraal.

De toekomst vraagt wel om een herstructurering van onze organisatie. Ook zullen er kerken aan de goddelijke eredienst moeten worden onttrokken. 

 
Zichtbare kerk

Zorg omtrent de zichtbaarheid van de parochie was voor het pastoraal team en het parochiebestuur aanleiding tot het opstellen van een pastoraal en bestuurlijk beleidsplan. De huidige situatie vraagt om visie én handelen om de parochie H. Gabriël zichtbaar te laten zijn. Zichtbaar zijn blijkt uit het uitvoeren van de kerntaken, pastorale nabijheid en pastoraal ondernemerschap.
 
Dit plan, gericht op zowel de middellange als de lange termijn, houdt sterk rekening met de huidige realiteit (waarin het lijkt alsof kerk en geloof steeds minder vanzelfsprekend zijn) maar is zeker niet zonder ambitie. We willen in de toekomst een parochie blijven die voor alle generaties iets te bieden heeft.
 
Dit plan biedt ons het perspectief om te werken aan een vitale en gezonde parochie, maar het brengt ook herstructurering van de organisatie en pijnlijke beslissingen met zich mee.

 
Verdere ontwikkelingen

Een vitale en gezonde parochie H. Gabriël kent minder kerken; er zullen kerkgebouwen aan de goddelijke eredienst worden onttrokken. Afnemende kerkelijke participatie, maar ook minder wordende financiële draagkracht, spelen hierbij een rol.
 
In mei 2017 zal bekend worden gemaakt welke kerkgebouwen aan de eredienst worden onttrokken en op basis van welke argumentatie en onderbouwing deze keuze is gemaakt.